HOME OFFICE a Bezpečnost práce (BOZP)

Vzhledem k nečekanému rozmachu Home Office (HO) musíme upozornit na nutnou připravenost a potřebu prevence a ochrany zdraví pracovníků na HO.

Základní pravidla HOME OFFICE

Zákonem je dovolena – § 2, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb kde je uvedeno – Závislá práce musí být vykonávána … na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě

Zaměstnanci můžeme HP dovolit ale nemůžeme nařídit.

Obecně vzato tato činnost nemá momentálně (dosud) samostatnou legislativu, takže pravidla jsou stejné jak pro výkon na pracovišti. Jednak pode zákoníku práce a také zákon 309/2006.  

(Asi nikdo nebude chtít vidět kategorizaci práce, ale teoreticky také může být vyžadována.)

Stejně tak musí být i platná lékařská prohlídka a zaměstnanec nesmí být po tuto dobu uznán práce neschopným.

Hlavní body co dostat do souladu a mít v pořádku:

Vytvoření interního předpisu který bude řešit HO

Podpis dohody o vykonávání HO

V ní stanovit podmínky, rozsah činností pravidla a vykonávání práce doma

V které části domova bude činnost vykonávat (např pouze vnitřní prostory kvůli úrazu na balkoně nebo zahradě)

V jakém čase bude vykonávat činnost, co vše má dělat, co naopak nesmí dělat

Jakým způsobem bude řešena ergonomie jeho pracoviště (zejména pokud se jedná o dlouhodobou činnost)

Jak se budou zaměstnanci přidělovat úkoly, kdy a v jak je bude odevzdávat

Musí absolvovat běžné školení BOZP a Po s rozšířením právě o specifika HO

Povinná lékařská prohlídka vstupní i periodická

Zakázat práci v noci (22:00 – 6:00) a po dobu výkonu práce být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

Zda je možný přístup vedoucího pracovníka zaměstnavatele (samozřejmě po předchozí dohodě)

Jakým způsobem bude řešeno právo zaměstnance na nedostupnost (v jakém čase může mít vypnutý služební telefon)

Pokud jsou k činnosti nutné OOPP tak mu musí být přiděleny (např. bude něco pájet a musí pracovat s kyselinou – musí dostat rukavice a brýle nebo štít)

Součástí odměny stanovit úhradu za náklady – např el. energie

Poskytnout zajistit na výkon práce revidované spotřebiče, možno po dohodě revidovat i spotřebiče klienta. Pokud by zaměstnanec používal svoje mělo by se zahrnout amortizace zařízení.  

Pokud můžeme v této věci více pomoci, kontaktujte nás. Audit stavu BOZP a PO s návrhem řešení provádíme bezplatně.

Volejte +420 575 570 850 a +420 227 031 970 nebo pište na info@inspectum.eu