Řešení

Dovolujeme si vám představit naše řešení v jednotlivých oblastech naší odborné pomoci, které se skládají z nabídky služeb nejčastěji požadovaných našimi zákazníky.


Safety & SecurityŘešení v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie, revizí zařízení a zlepšení bezpečnosti a zabezpečení.

 • Pomáháme založit a pravidelně vedeme bezpečnostní radu organizace.
 • Pravidelně zhodnotíme všechna známá rizika, stav plnění stávajících a nových legislativních povinností, projdeme nová zjištění a nová rizika.
 • Pomocí pozitivního auditingu zjistíme co nevíme.
 • Projednáme postupné sjednání nápravy a eliminaci rizik.
 • Promyslíme a ukážeme si varianty jednotlivých řešení podle závažnosti, možné časové a cenové náročnosti.
 • Extrémně riziková zjištění řešíme bezodkladně.
 • Poskytujeme linku okamžité pomoci a konzultace na telefonu 24/7.
 • K haváriím a incidentům vyjíždíme a pomáháme řešit situaci na místě.

 • Činnost preventisty BOZP
 • Pravidelné kontroly organizací a objektů
 • Komplexní vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Návrhy na zlepšení a pomoc se sjednáním nápravy
 • Pravidlený reporting
 • Revize VTZ (vyhrazená technická zařízení – elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • Revize ostatních zařízení (regály, žebříky apod.)
 • Revize VPPO (hasicí přístroje, hydranty atd.)
 • Koordinátor BOZP na stavbách
 • Školení pracovníků v oblasti BOZP
 • Školení řidičů
 • Školení jeřábníků a vazačů

 • Preventista PO – požární ochrany
 • Pravidelná kontrola a zjistění stavu v organizaci
 • Komplexní vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Návrhy na zlepšení a pomoc se sjednáním nápravy
 • Pravidlený reporting
 • Školení pracovníků v oblasti PO

 • Služby ekologa
 • Vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Pravidelné kontroly a náměty na zlepšení
 • Podání ročních hlášení – ovzduší
 • Podání ročních hlášení – odpady
 • Školení pracovníků
 • Poradenství v oblasti ekologie

 • Projednáme společně stávající stav bezpečnosti a zabezpečení aktiv.
 • Seznámíme se s historií dosavadních incidentů na místě.
 • Připravíme bezpečnostní analýzy dle požadavku.
 • Analyzujeme možnosti zvýšení zabezpečení majetku.
 • Pomocí pozitivního auditingu zjistíme co nevíme.
 • Připravíme varianty jednotlivých řešení podle závažnosti, možné časové a cenové náročnosti.
 • Ukážeme si položky extrémně rizikové a závažné určené k bezodkladnému řešení.

DigitalNabízíme pomoc s digitální současností i budoucností.

Využijte specializovaný web.

 • Pomáháme založit a účastníme se inovační rady pro digitální inovace.
 • Pravidelně zhodnotíme možnosti nových technologií, stavu trhu, trendů a možností pro inovace interních procesů pomocí moderních technologií.
 • Průběžně budeme hovořit o možnostech inovací vašich produktů ve prospěch vašich zákazníků prostřednictvím moderních technologií.
 • Pomocí pozitivního auditingu zjistíme co nevíme.
 • Ukážeme vám známá řešení podle možné časové a cenové náročnosti.
 • Budeme společně testovat nové technologie a digitální nástroje a nalezneme vhodná řešení právě pro vás.
 • Poskytujeme linku okamžité pomoci a konzultace na telefonu 24/7.

Rozumíme, že udržet trvalý růst je náročné. Naštěstí známe způsoby, díky kterým vám pomůžeme nastavit ten správný směr, minimalizovat rizika a odhalit příčiny.

 • Poradenství a tvorba strategií
 • Optimalizace procesů
 • Analýzy rizik
 • Nástroje pro sběr a vizualizaci dat
 • Nástroje pro analýzu dat a business intelligence
 • Marketingové analytické nástroje
 • Integrace systémů a technologií
 • Návrhy ke zlepšování a inovace

Digitalizace ovlivňuje téměř všechna odvětví. Naši šikovní lidé doporučí, jaký software je pro vaše podnikání nejvhodnější a ku dlouhodobému prospěchu.

 • Poradenství a tvorba strategií
 • Příprava podniku na eTransformaci
 • Analýza stávajícícho vybavení
 • Analýza integrovatelnosti zdrojů dat
 • Optimalizace vhodných technologií a řešení
 • Integrace systémů a technologií
 • Pomoc s výběrem dodavatelů
 • Školení a vzdělávání pracovníků

Náročné požadavky si vyžadují výjimečně efektivní řešení. Pomůžeme vám vytvořit silný arzenál digitálních nástrojů, díky kterým už nikdy neminete cíl.

 • Vývoj webových portálů a mobilních aplikací
 • Vývoj individuálních informačních systémů
 • Nástroje kybernetické ochrany a bezpečnosti
 • Nástroje pro business intelligence
 • Nástroje pro eCommerce a marketing
 • Vizualizace dat v reálném čase
 • Integrace systémů a technologií
 • Speciální prognostické a analytické nástroje

Známe problémy, které trápí nejednu továrnu. Ať už jde o nedostatečnou provázanost jednotlivých oddělení, neefektivní práce s daty nebo neznalost citlivých míst.

 • Projekční činnost pro tvorbu chytrých továren
 • Nástroje pro sběr dat a jejich zpracování
 • Nástroje pro lokalizaci a monitoring
 • Integrace systémů a technologií
 • Systémy pro podporu automatizace
 • Nástroje pro vizualizaci dat
 • Monitoring dat ze senzorů a měřidel
 • Specializované mobilní aplikace
 • Integrace systémů a technologií
 • Vývoj individuálních speciálních nástrojů

Buďte napřed a nastartujte novou éru vaší firmy. Získejte nové schopnosti pomocí nejmodernějších technologií, našich znalostí a pečlivé práce s vašimi daty.

 • Poradenství a tvorba strategií
 • Optimalizace procesů a racionalizace
 • Sběr a vizualizace dat v reálném čase
 • Nástroje pro analýzu dat
 • Prediktivní nástroje
 • Optimalizace procesů a automatizace
 • Vývoj nadstaveb nad systémy
 • Nástroje vzdáleného dohledu a monitoringu
 • Užitečné diagnostické nástroje
 • Integrace systémů a technologií

Vaše město bude sloužit lidem jako nikdy dříve. Navázání skutečných potřeb města na chytré digitální nástroje bude mít za následek rapidní zvýšení efektivity a spokojenosti.

 • Poradenství a tvorba strategií
 • Analýza stávajícícho vybavení města
 • Systémy registrů a evidencí
 • Mobilní aplikace pro občany a turisty
 • Integrace systémů a technologií
 • Výběr vhodných řešení
 • Moderování a facilitace jednání s dodavatelem
 • Integrace systémů a technologií
 • Dálkové odečty měřidel
 • Nasazení Internet of Things ve městě

InvestPomáháme vám v oblasti investic, nemovitostních investic a správy vašich aktiv a majetku.

 • Modelace investičních záměrů a variantních řešení
 • Posouzení priorit a závažnosti plánovaných oprav a investic
 • Optimalizace investičních záměrů z hlediska investičních nákladů
 • Optimalizace investičních záměrů z hlediska provozních nákladů
 • Optimalizace modelů financování investic
 • Pomoc při stanovení investičních nákladů
 • Projektové řízení
 • Technický dozor stavebníka (investora)
 • Kontrola stavu projektových dokumentací
 • Poskytneme nástroje správy dokumentace

Poskytujeme komplexní služby při pořízení, správě a prodeji vašich investic po technické stránce.

Zejména kontrolujeme:
 • Kompetentnost dodavatelů
 • Stav řešeného majetku a aktiv
 • Stav projektového řízení
 • Analýzu rizik
 • Oponenturu podnikatelských záměrů
 • Stanovení a dodržování nákladů
 • Provedeme oponentní ocenění nákladů
 • Dodržování termínů a lhůt
 • Stav a kvalitu projektových dokumentací
 • Energetickou náročnost

Dále poskytujeme:

 • Pomoc a součinnost při provedení technického, právního, ekonomického a environmentálního due diligence a dozor nad transakčním managementem
 • Navrhneme snížení energetické náročnosti investic
 • Optimalizujeme provozní náklady
 • Optimalizujeme náklady na pojištění majektu
 • Technický dozor investora/stavebníka
 • Zajistíme právní kontrolu smluv a plnění
 • Nastavíme efektivní reporting a data room

 • Provedeme kontrolu vámi určeného objektu nebo stavby s cílem získání pravdivé informace o aktuálním stavu objektu a plnění legislativních povinností majitele a provozovatele
 • Zkontrolujeme stav projektové dokumentace
 • Posoudíme, zda byla stavba postavena v souladu s dokumentací
 • Posouzení stavu stavební části objektu
 • Zjistíme energetickou náročnost stavby a připravíme průkaz energetické náročnosti
 • Posouzení environmentální části
 • Posouzení stavu po stránce bezpečnosti práce
 • Posouzení stavu po stránce požární ochrany
 • Posouzení stavu technického zařízení budov
 • Posouzení stavu rozvodů inženýrských sítí
 • Identifikujeme technická a stavební rizika
 • Provedeme termovizní měření
 • Provedeme kontrolu plnění legislativních povinností
 • Posouzení priorit a závažnosti plánovaných oprav a investic
 • Závěrečné vyhodnocení a doporučení
 • Provedeme stanovení nákladů nutných ke sjednání nápravy
 • Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
 • Služba je vhodná zejména pro všechny druhy staveb a budov

 • Provedeme kontrolu projektových dokumentací z hlediska požadavků legislativy
 • Zkontrolujeme stav projektové dokumentace z hlediska stavebně-technického
 • Provedeme optimalizaci projektu pro vaši spokojenost a ohledem na vaše možnosti
 • Navrhneme zlepšení vedoucí k urychlení času přípravy investice
 • Navrhneme úspory nákladů na výstavbu – snížíme cenu stavby
 • Navrhneme úspory provozních nákladů stavby – vymyslíme snížení plateb za energie
 • Navrhneme vhodná úsporná opatření
 • Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
 • Zajistíme vypracování projektových dokumentací pro všechny stupně řízení

Zajišťujeme součinnost a pomoc při nákupech a prodejích zejména nemovitostních investic:

 • Technická due diligence budov a aktiv
 • Právní due diligence
 • Ekonomická due diligence
 • Environmentální due diligence

 • Modelace záměrů a variantní řešení
 • Optimalizace modelů financování investic
 • Pomoc při stanovení investičních nákladů
 • Ověření možností vícezdrojového firnancování
 • Ověření bankovních nástrojů
 • Ověření možnosti investiční pobídky
 • Ověření dotačních možností
 • Dotační management

EnergyUmíme vám efektivně pomoci v oblasti energetiky. Najdeme úspory a dáme to do pořádku.

Komplexní služba zahrnuje zejména tyto pravidelné úkony:

 • Zřízení týmu Energetického managementu
 • Účast na pravidelných poradách týmu Energetického managementu
 • Tvorba systému řízení Energetiky a jeho případná optimalizace
 • Pomoc při zavádění systému dle normy ISO 50001
 • Pomoc při tvorbě koncepcí
 • Nastavení systému měření spotřeb energií a médií
 • Kontrola spotřeb energií a průběžné vyhodnocování
 • Součinnost při implementaci informačních systémů v souvislosti ENM
 • Pomoc při nákupu energií a médií
 • Kontrola stavu objektů a spořebičů
 • Návrhy na zlepšení a vhodné investice
 • Návrhy úsporných opatření a variantních řešení
 • Monitoring legislativy, trendů a trhu
 • Testování nových úsporných řešení
 • Ověřování reálných úspor a návratností nových technologií
 • Účast na odborných konferencích a akcích – zastoupení klienta
 • Koordinace a součinnost dílčích části energetiky v rámci realizace koncepcí Smart City
 • Odborná pomoc při integraci systémů energetiky v rámci realizace koncepcí Smart City
 • Pravidelný reporting

Připravujeme tyto druhy auditů a posudků:

 • Energetický audit (EA) – prvotní
 • Energetický audit (EA) – po uplynutí expirace
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti (PENB) – prvotní
 • Průkaz energetické náročnosti (PENB) – po uplynutí expirace
 • Energetický štítek
 • Individuální konzultace, posudky a odborná stanoviska
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci BREEAM
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci LEED
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci SBToolCZ

Naše dosavadní zkušenost a praxe umožnila načerpat celou řadu poznatků, které bylo možné historicky porovnat s plány, výpočty a provozní realitou. O tyto výsledky se rádi podělíme na případových studiích, pokud vám mohou pomoci k nalezení snížení energetické náročnosti.

 • Zateplení objektů
 • Rekonstrukce objektů se změnou technologií TZB
 • Kogenerační jednotky
 • Rekuperační jednotky
 • Energy Savery
 • Alternativy klasických zdrojů světla a LED osvětlení
 • FVE – fotovoltaické systémy a fototermické systémy
 • Alternativní druhy vytápění
 • Tepelná čerpadla

Pro naše zákazníky trvale hledáme dodavatele energeticky úsporných řešení. S nabídkou řešení a technologií se rádi seznámíme, prohledneme si případné realizace a pomůžeme s otestováním na reálných případových studiích. Ověříme reálnou úspornost a návratnost vložených prostředků. Pokud vás spolupráce s námi zaujala, kontaktujte nás prosím.


ResearchSpecializované výzkumy a průzkumy s následnou analýzou, vizualizací a ukázkou možných predikcí.

Díky zkušenosti našich analytiků a zázemí IT vývoje připravujeme celou řadu zajímavých analytických nástaveb nad vašimi daty. Umíme vytvořit specializované dashboardy a v reálném čase vám přinášet kvalitní informace a vývoji procesů a stavů pomocí naměřených hodnot nad jedním i více systémy současně. Můžete získat nejen hodnoty číselné o aktuálním stavu, ale také porovnání s nastavenými KPI a vývojem historie a trendu na přehledných grafech. Pro některá řešení možná upřednostníme lokaci v mapách, ale o tom si řekneme až při osobním setkání. Budete nadšení, jak rychle se můžete dozvědět pravdu pro vaše kvalitní řízení a plánování.

Dříve či později budete chtít vědět, co si vaši zákazníci o vás myslí, co je trápí a co by jim udělalo radost. Na tyto situace myslíme a umíme je vyřešit. Připravíme vám na míru ušitý výzkum spokojenosti.

Jedna z nejdůležitějších věcí na aktuálním stavu trhu práce je určitě zvyšování loajality. My vám můžeme efektivně pomoci kvalitním výzkumem spokojenosti mezi vašimi pracovníky.

Již řadu let poskytujeme zákazníkům specializované workshopy, které za pomoci našich moderátorů pomáhají se sběrem námětů a inovací v organizaci. Získáte přehledný záznam námětů z celého spektra vašich spolupracovníků.

Chcete růst a my vám přineseme informace, díky kterým zákazníkům to může být možné. Pomůžeme vám v oblasti B2B zjisit váš potenciál u vybraných cílových skupin. Současně vám přineseme informace o možnostech setkání se zástupci potenciálních zákazníků a seznam okruhů zajímavých témat, o kterých s vámi chtějí mluvit.

Specializovaný průzkum trhu při hledání vhodné a optimální technologie. Naši specialisté z různých oblastí vám při hledání pomohou.

Jedná se o individuálně připravené výzkumy a průzkumy na míru. Tyto služby jsou prováděny na základě definované potřeby a vzájemně projednané metodiky. Okruh témat je velký, ale neustále se jedná o vhodnou metodu zajištění relevantních dat pro vaše další rozhodování a plánování.


SystemsNastavení systémů pro efektivnější fungování.

 • Mapování stávajících procesů
 • Ověření tvrzení a potvrzení procesu v praxi
 • Inovace a zlepšování procesů
 • Příprava a realizace komunikační strategie plánovaných změn
 • Zavádění změn souvisejících se změnou procesu
 • Pravidelný dohled nad průběhem procesů

Zejména pomáháme se zavedením a přípravou k certifikaci v těchto oblastech:

 • ISO 9001 (QMS) – systém managementu kvality
 • ISO 14001 (EMS) – systém environmentálního managementu
 • OHSAS 18001 – systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Integrované systémy řízení (ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001)
 • ISO 20001 – pomoc s vytvořením systému pro management služeb pro informační technologie
 • ISO 27001 – pomoc při zavedení systému bezpečnosti informací
 • ISO 50001 – pomoc při zavádění systému energetického managementu
 • PEFC a C-o-C – příprava k certifikaci průběhu spotřebitelského řetězce dřeva
 • GDPR – připravujeme ucelené řešení pro správné zvládnutí této povinnosti
 • Pomoc při zavádění systémů kybernetické bezpečnosti organizace

Poskytujeme odbornou pomoc při přípravě organizace k zákaznickým auditům:

 • Pomoc s přípravou QMS části – Quality Management System
 • Pomoc s přípravou EMS části – Environmental Management System
 • Pomoc s přípravou RTP části – Reasonable Testing Program (Audit)
 • Pomoc s přípravou C&C části – Capability and Capacity (Audit)
 • Individuální konzultace
 • Možnost účasti na auditech a odborná pomoc při správné argumentaci auditorům
 • Konzultant operativně na telefonu

StarterÚčinná pomoc v začátcích a při rozběhu nových projektů.

 • Projednáme vaši představu, vize a sny
 • Ukážeme vám možné metody sestavení podnikatelského záměru ve zjednodušené i složitější podobě
 • Projedeme si modely a varianty možných scénářů
 • Promyslíme optimistické i pesimistické varianty
 • Řekneme si o rizicích, platné legislativě
 • Probereme stav trhu a trendy
 • Ukážeme vám možné zkratky a slepé uličky
 • Budeme mluvit i o existenci různých soutěží, které vám mohou také pomoci
 • Poskytneme vám individuální konzultace a pomoc zkušených kolegů
 • Poskytneme vám oborové poradce znalé oblastí, které chcete řešit
 • Získáte pomoc konzultanta na telefonu 24/7

 • Řekneme si o rozdílech mezi klasickou začínající firmou a start-upem
 • Ujasníme si lokální a globální působení firmy
 • Projednáme obchodní modely a vhodné a nevhodné prodejní kanály
 • Vybereme nejvhodnější formu podnikání
 • Provedeme správné nastavení – set-up
 • Pomůžeme s akcelerací a mentoringem po dobu, kterou uznáte za vhodnou

 • Pomůžeme s realizací interních projektů a změn
 • Pomůžeme vám to rozhýbat
 • Pomůžeme s naplánováním
 • Projednáme variantní řešení a možné modely dle ceny a času
 • Nalezneme správnou metodu komunikace
 • Nasadíme prvky projektového řízení

 • Analyzujeme potřeby a cíle
 • Projdeme si stávající sestavení týmu
 • Pojmenujeme společně chybějící dovednosti
 • Zajistíme doplnění chybějících dovedností a odborností
 • Pomůžeme zajistit interní a externí lidi k doplnění dovedností

 • Projednáme současné vize a představy
 • Řekneme si o nabídce trhu a formách nabídek
 • Projdeme reálné a realizovatelné varianty
 • Povíme si o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek
 • Řekneme si o možnostech a rizicích dotací
 • Řekneme si o možnostech investičních pobídek
 • Vysvětlíme vám rozdíl mezi finančním a strategickým investorem

MediaMediální tvorba dovnitř i ven. Vždy pro vás.

Pomáháme s usnadněním interní komunikace pomocí následujích služeb:

 • Návrhy interních komunikačních systémů
 • Příprava komunikačních strategií
 • Pomoc s brandingem celé organizace
 • Návrhy informačních panelů pro interní propagaci značky a zvyšování loajality
 • Návrhy informačních panelů s oborovým zaměřením (BOZP, SAFETY FIRST PO, EKO, 5S, KAIZEN apod.)
 • Pomoc při tvorbě scénářů
 • Copywriting
 • Pomoc s tvorbou video blogů a podcastů
 • Pomoc s vývojem a výrobou intranetu a vnitřních elektronických komunikačních nástrojů
 • Výstavba webových prezentací a microsite
 • Automatizované bezobslužné systémy komunikace s prvky umělé inteligence

Pomáháme s usnadněním vnější komunikace pomocí následujích služeb:

 • Pomoc s tvorbou komunikační strategie
 • Pomoc s brandingem celé organizace
 • Návrhy řešení propagace značky
 • Návrhy a příprava řešení ke zvyšování loajality zákazníků
 • Pomoc s přípravou scénářů a osnov
 • Pomoc při tvorbě obsahu, elektronické média a sociální sítě
 • Copywrighting
 • Pomoc s tvorbou videí a podcastů
 • Pomoc s vývojem a výrobou extranetu pro komunikaci se zákazníky pomocí elektronických komunikačních nástrojů
 • Výstavba webových prezentací a microsite
 • Automatizované bezobslužné systémy komunikace s prvky umělé inteligence

Připravujeme pro vás odborné eventy a akce pro osvětu a vaše setkávání a vzdělávání v oborech a oblastech našeho zájmu.

Připravujeme pro vás publikace a užitečné matriály pro osvětu a vaše další vzdělávání v oborech a oblastech našeho zájmu.

Připravujeme pro vás oborové webové portály a užitečné materiály pro osvětu a vaše další vzdělávání v oborech a oblastech naší snahy.